Poul Bjerre Sällskapet

HISTORIK: Stiftelsen Vårstavi började sin verksamhet redan 1950 under ledning av Poul Bjerre. Efter dennes död 1964 formaliserades stiftelsen. Den hade enligt Bjerres testamente till uppgift att befordra vetenskaplig forskning inom psykoterapins område samt verka för resultatens spridning. Redan vid ett protokollfört möte 1960 fastslogs att:

–         Stiftelsens syfte skulle vara att vårda och värna om Vårstavi, dess hus och mark, samt hålla arkiv och bibliotek i gott skick,

–         Vårstavi skulle fungera som en klosterliknande plats, där forskare, företrädesvis psykologer och själsläkare kan få tillfälle till rekreation och studier, samt

–         Vårstavi skall vara en fast punkt för professor Bjerres andliga kvarlåtenskap och parken fungera som en klosterpark.

År 1975 bröt man av skattetekniska skäl ut Föreningen för Stiftelsen Vårstavi, senare Poul Bjerre Sällskapet, ur Stiftelsen Vårstavi. Vid uppdelningen 1975 beslutades att Stiftelsen skulle ha hand om förvaltningen och Föreningen, numera Poul Bjerre Sällskapet,  bedriva den egentliga verksamheten.

AKTUELL VERKSAMHET: Poul Bjerre Sällskapets främsta uppgift är att i enlighet med sina stadgar verka för att sprida kännedom om Poul Bjerres liv och verk. Framför allt gäller det att föra vidare kunskapen om Poul Bjerres psykoterapeutiska teorier och förhållningssätt. Poul Bjerre Sällskapet står för planering av aktiviteter och seminarier under året. Det erbjuder även möjligheter till visningar av Poul Bjerres hem. Sällskapet ordnar fortlöpande sammankomster med föredrag över kulturella och vetenskapliga ämnen med anknytning till Poul Bjerre ofta även med musikinslag.

Sällskapet har också till försäljning litteratur av och om Poul Bjerre, annan litteratur inom ämnesområdet samt sällskapets årsskrifter. Sällskapet publicerar fyra gånger om året ett nyhetsblad för föreningens medlemmar. Uppgift om aktuella aktiviteter publiceras i lokalpressen samt genom informationsblad på biblioteken i Botkyrka kommun.

Sällskapet har ca 170 medlemmar. Medlemsavgiften är för närvarande är 150 kr per år för enskild medlem och ytterligare 50 kr per familjemedlem. Poul Bjerre Sällskapets plusgiro: 184 95 73-9. Välkommen!

Postadress:

 • Poul Bjerre Sällskapet
  c/o Ann-Sofi Broström Johansson
 • Örnbergsvägen 31
 • 146 40 Tullinge
 • Telefon: 0762 620603
 • E-post:annsofi.brostrom@gmail.com

Sällskapets styrelse 2021-2022

 • Anita Widén, ordförande
 • Kerstin Nyberg, vice ordförande
 • Ann-Sofi Broström, kassör
 • Gunnel Mörkfors, ledamot
 • Gunilla Carlsson, ledamot
 • Helena Frisell,  ledamot
 • Kirsti Larsen, ersättare
 • Ingegerd Morvik,  ersättare

Kontakta Poul Bjerre Sällskapet: info@poulbjerre.org eller anita.widen@gmail.com

 • Organisationsnummer: 80 24 09-8702
 • Plusgiro: 184 95 73-9SWISH 1236780431